Reguläre Splineflächen beliebiger Topologie

  • Typ:Diplomarbeit
  • Datum:1996
  • Autor(en):Stefan Keppler
Datenschutz