Reguläre Flächen aus Dreiecksnetzen beliebiger Topologie

  • Typ:Diplomarbeit
  • Datum:1998
  • Autor(en):Markus Florenz
Datenschutz